مدارک لازم جهت ثبت نام با خودرو های تاکسی

مدارک لازم جهت ثبت نام با خودرو های تاکسی

 • اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه
 • اصل وکپی گواهینامه (پشت و رو)
 • اصل وکپی کارت ملی (پشت و رو)
 • اصل وکپی کارت ماشین (پشت و رو)
 • اصل وکپی بیمه شخص ثالث
 • اصل وکپی معاینه فنی خودرو
 • اصل وکپی سند خودرو و برگ سبز
 • عکس 4*3 شش قطعه
 • اصل وکپی کارت پایان خدمت
 • اصل وکپی آخرین مدرک تحصیلی
 •  شماره حساب بانک ملت به نام راننده
 • دفترچه صلاحیت تاکسیرانی
 • یک عدد پوشه فایلی نارنجی رنگ

 

مدارک لازم جهت ثبت نام با خودروهای شخصی

 • اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه
 • اصل وکپی گواهینامه (پشت و رو)
 • اصل وکپی کارت ملی (پشت و رو)
 • اصل وکپی کارت ماشین (پشت و رو)
 • اصل وکپی بیمه شخص ثالث
 • اصل وکپی معاینه فنی خودرو
 • اصل وکپی سند خودرو و برگ سبز
 • عکس 4*3 شش  قطعه
 • اصل وکپی کارت پایان خدمت
 • اصل وکپی آخرین مدرک تحصیلی
 • شماره حساب بانک ملت به نام راننده
 • مبلغ 20/000/000 ریال چک یا سفته بدون تاریخ  در وجه شرکت لیان گستر
 • یک عدد پوشه فایلی نارنجی رنگ