شرایط فسخ قرارداد رانندگان

در صورت انصراف از انجام سرویس ، خسارت وارده به شرکت از حق الزحمه راننده بصورت ذیل صورت می پذیرد:

ماه اول: 10% از مبلغ کل حق الزحمه

ماه دوم: 25% از مبلغ کل حق الزحمه

ماه سوم: 1/3 مبلغ حق الزحمه

ماه چهارم به بعد: به ازای هر ماه 10% به مبلغ جریمه اضافه می شود.