شرایط فسخ قرارداد دانش آموزان

در صورت انصراف دانش آموز از استفاده سرویس، هزینه سرویس بر اساس دستورالعمل موجود در خصوص پرداختی ولی دانش آموز توسط شرکت کسر می گردد.
ماه اول: 10% از باقیمانده مبلغ قرارداد
ماه دوم: 25% از باقیمانده مبلغ قرارداد
ماه سوم: 1/3 از باقیمانده مبلغ قرارداد
ماه چهارم به بعد: به ازای هر ماه 10% به مبلغ جریمه اضافه می شود.