خدمات شرکت

  • انجام کلیه امور سرویس مدارس بصورت انفرادی و گروهی

  • سرویس دهی به ادارات، ارگانها و نهادهای دولتی و خصوصی

  • سرویس ایاب و ذهاب کارخانجات

  • امور دربستی داخل و خارج شهر